tallbodaskolan

I Tallboda, ca 6 km från Linköping, finner du Tallbodaskolan. Här undervisar man elever som går i mellanstadiet, det vill säga årskurs fyra, fem och sex. Från förskoleklass och upp till årskurs tre undervisas ej men det finns en skola i närheten som gör detta.

Tallbodaskolan formar trygga och säkra barn

En av de viktigaste sakerna med Tallbodaskolan är att de som en liten skola skapar förutsättningar för trygga och säkra barn. Eleverna har på skolan väldigt bra möjligheter att lära känna varandra, bland annat på grund av att det inte är en så stor skola. De vuxna som arbetar på skolan ser alla barn som allas ansvar och de försöker lyssna på elevernas tankar och förslag för att sedan försöka tillgodose dem i högsta möjliga mån. Eleverna har en hel del inflytande på undervisningen på skolan.

Varje år genomförs en attitydundersökning i årskurs 6 och resultatet av den pekar på att eleverna på skolan upplever att de vuxna lyssnar och tar till sig av deras åsikter. Eleverna har även svarat att de upplever Tallbodaskolan som en trygg plats för undervisningen. Detta är väldigt troligt då det finns en arbetsgrupp på skolan som aktivt arbetar mot mobbning och kränkande behandling tillsammans med rektorn. Det är viktigt för skolan att personalen arbetar förebyggande och har en nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning. På hemsidan har denna arbetsgrupp publicerat en likabehandlingsplan som skrivs årligen och den kan alla ta del av på Tallbodaskolans hemsida.

På skolan möts du av en engagerad, kompetent och behörig personal som samarbetar starkt för att de på bästa sätt skall kunna tillgodose alla elevers behov och därmed skapa goda förutsättningar för att öka deras måluppfyllelse. Genom att analysera elevernas resultat arbetar de hela tiden för att förbättra undervisningen.

På Tallbodaskolan erbjuds läxläsning efter skoltid varje vecka för att eleverna ska få det stöd de behöver. Det finns även öppna fritids på Tallbodagården för de elever som behöver tillsyn efter skoltid. Här används även lärplattformen Fronter där all information riktad mot hemmet publiceras och som är lätt att ta del av.